Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, na których będą przez nasz przetwarzane wszelkie dane osobowe, które zbieramy lub które Państwo nam przekazujecie.

Administratorem danych, zajmującym się przetwarzaniem wszystkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszego serwisu jest Hirsch-Pol Sp. z o.o., ul. Krucza 30, 86-031 Osielsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, KRS 0000185780, NIP 554-25-18-523, kapitał zakładowy 3.000.000,00 PLN
tel. +48 52 360 55 00
fax +48 52 360 55 01
biuro@hirsch-pol.com.pl

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do treści nam powierzonych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane uzyskane za pośrednictwem strony hirsch-pol.com.pl będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne dla osiągnięcia celów, dla których zostały one zgromadzone, lub tak długo, jak nakazuje to prawo.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dane dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane. Możliwe jest ich udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak podmioty świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu oraz dostawca usługi poczty elektronicznej.

Dane, które gromadzimy, przechowywane są na serwerach zlokalizowanych w UE.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Choć ze swojej strony uczynimy wszystko, aby chronić Państwa dane osobowe, www transmisja danych z hirsch-pol.com.pl nie jest szyfrowana, w związku z czym istnieje potencjalne ryzyko uzyskania przez osoby trzecie dostępu do tych danych.

Informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie można znaleźć w Polityce w sprawie plików cookie.

Gdy otrzymamy Państwa informacje, będziemy stosować ścisłe procedury i środki bezpieczeństwa starając się zabezpieczyć je przed dostępem osób nieuprawnionych.
Zapraszamy do kierowania do nas pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności. Prosimy przesyłać je na adres biuro@hirsch-pol.com.pl